Αποτελέσματα DELF-DALF/SORBONNE Μαΐου 2018

Τα αποτελέσματα αναρτώνται βάσει κωδικού υποψηφίου ή κέντρου εγγραφής. Ο κάθε υποψήφιος πληκτρολογεί τον 12ψήφιο κωδικό του καθώς και το επίθετό του. Τα κέντρα γλωσσών/σχολεία, πληκτρολογούν τον κωδικό τους  καθώς και τον κωδικό πρόσβασης.  Οποιαδήποτε ένσταση επί του αποτελέσματος των εξετάσεων DELF – DALF γίνεται αποδεκτή εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού και αποσταλεί ηλεκτρονικά στο examens@ifa.gr  το αργότερο έως τις 19 τρέχοντος. (ιδέ κανονισμό εξετάσεων).

Αποτελέσματα B1,B2,C1( complet), C2,C3 Μαΐου 2018
Τα αποτελέσματα του SorbonneC1 Λογοτεχνίας και  Σύνθεσης αναμένονται από το πανεπιστήμιο.Υπενθυμίζουμε ότι δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις αναθεώρησης γι’  αυτές τις εξετάσεις.

Αποτελέσματα DELF/DALF      Αποτελέσματα Sorbonne