Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική «Οι μεγάλοι συγγραφείς»

Συνάντηση με τη Nathalie Sarraute, IFG 14.10.1985

Συνάντηση με τον Léopold Senghor, IFG, 04.10.1985

Διάλεξη του Claude Simon, IFG, 24.05.1988