Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: «Οι Ελληνιστές»

Θεματική «Οι Ελληνιστές»

Διάλεξη της Jacqueline de Romilly, IFG, 28.05.1992

Διάλεξη του Jacques Lacarriere, IFG, 09.05.1984

Διάλεξη του Jacques Lacarriere, IFG, 08.05.1984

Διάλεξη του Jean-Pierre Vernant, IFG, 29.05.1990