ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Pierre-Yves TURELLIER

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ (Pôle jeunesse)
Florence SAINT-YGNAN

ΒΟΗΘΟΣ
Ysabelle MABIRE

Τηλ.: +30 210 3398671 - sce@ifa.gr