Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (CISAP 2016)

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) – Παρίσι 

Oι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), διάρκειας που κυμαίνεται από μία έως τέσσερις εβδομάδες, προσφέρουν μια εντατική επαγγελματική τελειοποίηση πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα. Γλώσσας εργασίας είναι τα γαλλικά και τα μαθήματα διεξάγονται στο Παρίσι. Κάθε χρόνο, ορισμένα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα αγγλικά και τα ισπανικά.

Οι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση ευνοούν την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε διοικητικούς υπεύθυνους που προέρχονται από άλλες ηπείρους. Στο πλαίσιο των κύκλων αυτών, πραγματοποιούνται διαλέξεις, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες όπως επίσης και μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις στους κατ’ εξοχήν χώρους εργασίας. Μέσω της συγκριτικής προσέγγισης, η κατάρτιση αυτή αποκτά κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. 

Οι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση απευθύνονται κυρίως σε υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μία διοίκηση της χώρας καταγωγής τους, στελέχη δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ) ή εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και διευθυντικά στελέχη από τη Γαλλία.

 

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

 

  • Οι υποψήφιοι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη δημόσιας επιχείρησης ή εξομοιούμενοι (με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΝΑ, δικαίωμα παρακολούθησης των κύκλων σπουδών CISAP μπορούν να έχουν και άλλοι υποψήφιοι)
  • Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή ισότιμου πτυχίου που να βεβαιώνει 4 έτη φοίτησης σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν πολυετή εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών
  • Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο από την αρμόδια μονάδα της υπηρεσίας που ανήκουν
  • Πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας (για τους κύκλους σπουδών που πραγματοποιούνται στα γαλλικά)

 

Έξοδα εγγραφής και υποτροφίες

 

Τα έξοδα εγγραφής για τους κύκλους σπουδών CISAP διάρκειας τριών έως τεσσάρων εβδομάδων ανέρχονται στα 850 ευρώ και 650 ευρώ για τους κύκλους σπουδών μίας έως δύο εβδομάδων. Τα έξοδα παραμονής επιβαρύνουν τον υποψήφιο.

 

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας της γαλλικής κυβέρνησης (που καλύπτει τα έξοδα εγγραφής και τα έξοδα παραμονής) από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

 

Οι υποψήφιοι έχουν επίσης το δικαίωμα να αιτηθούν υποτροφίας από κάποιο εθνικό ή διεθνές ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, όπως επίσης και από την κυβέρνηση της χώρας καταγωγής τους.

 

Υποβολή υποψηφιότητας

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας και να την αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά στην Ακόλουθο επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31, 10680 Αθήνα).

 

Όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη. Όσοι επιλεγούν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας θα ειδοποιηθούν από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.

 

Έγγραφα

 · Φάκελος υποψηφιότητας (για τους κύκλους που πραγματοποιούνται στα αγγλικά)

·  Φάκελος υποψηφιότητας (για τους κύκλους που πραγματοποιούνται στα γαλλικά)


http://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-dapprofondissement/CISAP/Poser-votre-candidature-a-un-CISAP


· Κατάλογος των κύκλων σπουδών CISAP 2016

http://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-dapprofondissement/CISAP


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:


http://www.ena.fr/Europe-International/Programmes-de-formationinternationaux/Les-cycles-courts

http://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-dapprofondissement/CISAP


Επικοινωνία: mcagapiou@ifa.gr