Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η διαδικτυακή πύλη « ifg.gr » αποτελεί τη νόμιμη, δημόσια προσφορά περιεχομένου της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (εφεξής «το SCAC – IFG»).

Περιλαμβάνει πληροφορίες για τις δράσεις και για θέματα επικαιρότητας του SCAC – IFG, του γαλλικού δικτύου πολιτιστικής διπλωματίας και των συνεργαζόμενων φορέων τους.

Ο επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας, χρήστης του επιμέρους περιεχομένου ή συναφών υπηρεσιών, αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

1. Αντικείμενο

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και επανάχρησης του περιεχομένου και των δεδομένων που διατίθενται στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

2. Σημαντική ειδοποίηση

Οι εφαρμοστέοι Γενικοί Όροι Χρήσης είναι οι ισχύοντες κατά το χρόνο σύνδεσης του Χρήστη.

Το SCAC – IFG διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες να επισκέπτονται τακτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαίωμα αναπαραγωγής

3.1 Συνολική δομή της ιστοσελίδας
Η συνολική δομή της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του SCAC – IFG.

3.2 Επωνυμίες
Οι επωνυμίες του SCAC – IFG και των συνεργατών του, καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθειμένα στο Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (INPI) και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή λογότυπου με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση του SCAC – IFG απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά αδίκημα παραποίησης/απομίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.3 Περιεχόμενο

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ifg.gr (κείμενα, σχέδια, προγράμματα, φωτογραφίες, επωνυμίες, λογότυπα, κλπ.) προστατεύεται από τη γαλλική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός Γαλλίας, το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, προσαρμογή, διανομή και/ή μετάφραση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας ifg.gr, που πραγματοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή ή μέσω οποιουδήποτε μέσου (ηλεκτρονικού, έντυπου, κλπ.), χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, απαγορεύεται αυστηρά.

Δικαίωμα αναπαραγωγής δημοσίων ή επίσημων εγγράφων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδίως, σύμφωνα με το άρθρο L122-5 του γαλλικού κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Code de la propriété intellectuelle), επιτρέπεται η επανάχρηση των « επίσημων εγγράφων »:

– Media kit και Δελτία Τύπου

Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και ιδίως, η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο, όσον αφορά την έννοια και το πεδίο εφαρμογής του, και θα συνοδεύεται από ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσης και στην ημερομηνία δημοσίευσής του.

Το περιεχόμενο της ιστοδελίδας δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη ρητή συναίνεση για την επανάχρηση δημοσιευμένων πληροφοριών.

Ως επανάχρηση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ορίζεται ο σχεδιασμός, βάσει δημοσιευμένων πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται σε τρίτους, δωρεάν ή έναντι αμοιβής.

Αίτηση έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου
Οι αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το περιεχόμενο που πρόκειται να αναπαραχθεί καθώς και το έντυπο ή η ιστοσελίδα στα οποία πρόκειται να δημοσιευθεί. Κατόπιν έγκρισης της σχετικής άδειας, η αναπαραγωγή περιεχομένου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
– το περιεχόμενο θα διατίθεται δωρεάν,
– το περιεχόμενο θα αναπαράγεται αυτούσιο (χωρίς καμία τροποποίηση ή αλλοίωση),
– το περιεχόμενο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: « © http://www.ifg.gr – Yπό την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματoς». Η σημείωση αυτή θα παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμου (hyperlink) στο πρωτότυπο περιεχόμενο.

3.4 Μετάφραση
Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ifg.gr μεταφράζεται και διατίθεται στα ελληνικά.

3.5 Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Η ιστοσελίδα του SCAC – IFG ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και αναφορές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων ή των αναφορών αυτών δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Το SCAC – IFG δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών και ως εκ τούτου, δε δημιουργούν απολύτως καμία υποχρέωση για το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος το οποίο και δεν ελέγχει ή παρακολουθεί το περιεχόμενο και τις τροποποιήσεις των ιστοσελίδων αυτών.

Η παραπομπή μέσω υπερσυνδέσμων στην ιστοσελίδα του SCAC – IFG επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει το υλικό ή ηθικό έννομο συμφέρον του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και δεν παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση των υπηρεσιών και/ή του περιεχομένου.

3.6 Προσβασιμότητα
Μία εναλλακτική προσβάσιμη ιστοσελίδα σύμφωνα με τις συστάσεις του Γενικού πλαισίου για την προσβασιμότητα των φορέων Δημόσιας Διοίκησης (Référentiel général d’accessibilité des administrations – RGAA) και τις προδιαγραφές του World Wide Web Consortium (W3C) θα είναι διαθέσιμη προσεχώς. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εν λόγω ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιμη σε όλους.

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η παρούσα ιστοσελίδα τελεί υπό τη διαχείριση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Σίνα 31, 10680 Αθήνα, (εφεξής «εμείς» ή «εμάς»).

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, ως υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει κατά κανόνα, μόνο για τις υπηρεσίες που εμείς παρέχουμε. Η ιστοσελίδα μας περιέχει παραπομπές μέσω υπερσυνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων («εξωτερικοί σύνδεσμοι»). Η περιήγηση στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο υπόκειται στους όρους της πολιτικής προστασίας δεδομένων του διαδικτυακού τόπου αυτού. Δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για την πολιτική προστασίας δεδομένων των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί επ’ουδενί ένδειξη αποδοχής ή σύνδεσης με το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο. Συνεχής παρακολούθηση του περιεχομένου των εξωτερικών συνδέσμων δεν είναι δυνατή, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβάσεων.

4.1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση και την επεξεργασία της εμπορικής και συμβατικής μας σχέσης και / ή όπως προβλέπεται από το νόμο ή των δεδομένων που μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας.

Στα προσωπικά δεδομένα συγκαταλέγονται τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ατόμων όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, διεύθυνση IP, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, βιντεοσκοπημένο υλικό, φωτογραφίες, καταγραφή φωνής, καθώς και βιομετρικά δεδομένα όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δύνανται να συμπεριληφθούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα υγείας ή στοιχεία σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

4.2. Νομική βάση της επεξεργασίας
Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει το SCAC – IFG συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠ∆) κατ’ εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ2016/679 της 25ης Μαΐου 2018 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και του Νόμου 4624/2019 « Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ».

4.3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας και τη διαχείριση των εμπορικών συναλλαγών σας με το Ινστιτούτο μας (ενδεικτικά, επεξεργασία συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών, παραγγελίες, υπηρεσίες, παραδόσεις, διαρκείς υποχρεώσεις, κλπ. / υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση λογαριασμών, ειδοποιήσεις ασφαλείας, παροχή πληροφοριών, λογιστικές καταχωρήσεις και συναλλαγές, προγραμματισμός βαρδιών, αξιολόγηση επιδόσεων, υποστήριξη, κλπ.).
• Για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας.
• Για την απρόσκοπτη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της διαδικτυακής εμπειρίας.
• Για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ιστοσελίδας (των ιστοσελίδων) μας, των δικτύων, των των πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.
• Για την καταγραφή
• Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων
• Για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού
• Για τη διοργάνωση διαγωνισμών
• Για την απάντηση σε αιτήματα
• Για την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας

4.4. Διαβίβαση δεδομένων
Τα προσωπικά σας στοιχεία δε διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε, εάν αυτό νομίμως προβλέπεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ή κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης

Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, ενδέχεται να αναθέσουμε την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών σε τρίτα μέρη που ενεργούν αντί και για λογαριασμό μας. Για αυτό το σκοπό, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν στα εν λόγω τρίτα μέρη (πχ. υπεργολάβοι, μεταφορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, δικαστικές Αρχές, φοροτεχνικοί σύμβουλοι, κλπ.). Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ∆.

Δεν θα προβούμε στην πώληση ή στη διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη.

Ορισμένοι αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να βρίσκονται ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, εκτός της χώρας σας. Το επίπεδο προστασίας δεδομένων σε τρίτες χώρες ενδέχεται να μην είναι αντίστοιχο με αυτό που παρέχεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεσμευόμαστε ότι θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά σε χώρες που διασφαλίζουν την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι αποδέκτες στις τρίτες χώρες παρέχουν το απαραίτητο επιπέδο προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2010/87/ΕΕ και/ή 2004/915/ΕΚ).

4.5. Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών ή έννομων υποχρέωσεών μας και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μετά το πέρας της εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι τη λήξη της εγγύησης, της προθεσμίας παραγραφής και της νόμιμης περιόδου διατήρησης που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις, καθώς και μέχρι την οριστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία τα δεδομένα απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία.

4.6. Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» προκειμένου η περιήγησή σας να είναι πιο άνετη, αποτελεσματική και ασφαλής.

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Επιτρέπουν την αναγνώρισή σας ως χρήστη όταν πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ του διαδικτυακού διακομιστή μας και του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookies μας βοηθούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και στην καταμέτρηση του αριθμού των χρηστών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies που χρησιμοποιούμε περιορίζονται σε ένα τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη και δε συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά. Πρωταρχικός στόχος των cookies είναι να σας διακρίνουν ως χρήστες της ιστοσελίδας.

Δύο κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας:

• Cookies συνεδρίας: τα παροδικά cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
• Επίμονα cookies: για την καλυτερη εμπειρία πλοήγησης, τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

– Το μενού του προγραμμάτων περιήγησης σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies και σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε την εγκατάσταση cookies ανά περίπτωση, να απενεργοποιείτε την αποδοχή cookies κατά κανόνα ή ανά περίπτωση, να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κάθε φορά που κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Google Analytics: η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων Google Analytics, που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies». Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, για την εύχρηστη και αποδοτική δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας (άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, της διεύθυνσης IP και των διευθύνσεων URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε προηγουμένως) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Google Analytics δεν αποθηκεύονται από εμάς. Αυτή η ιστοσελίδα κάνει χρήση της δυνατότητας ανωνυμοποίησης IP που παρέχει η Google Analytics. Η διεύθυνση IP σας θα συμπτυχθεί/ανωνυμοποιηθεί από την Google μόλις αυτή ληφθεί από την Google. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για λογαριασμό μας, προκειμένου να αξιολογήσει την εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μας, να συντάσσει αναφορές για την κίνηση της ιστοσελίδας και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες σε σχέση με την ιστοσελίδα και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο των σκοπών της Google Analytics δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, η επιλογή αυτή ενδέχεται να καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Google από το να συλλέξει δεδομένα που σχετίζονται με την Google Analytics, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την Google Analytics να συλλέγει δεδομένα κλικάροντας στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ένα cookie opt-out εγκαθίσταται που εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεσθε την παρούσα ιστοσελίδα: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Google, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: www.google.com/analytics/privacyoverview.html

Facebook: η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί plugins κοινωνικών δικτύων της Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ («Facebook»). Η παρακολούθηση μετατροπών (conversions tracking) χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των ενεργειών των επισκεπτών της ιστοσελίδας μέσω διαφημίσεων στο Facebook. Η υπηρεσία αυτή μας επιτρέπει να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται παραμένουν ανώνυμα, κατά συνέπεια δεν έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ταυτοποιημένων χρηστών. Κλικάροντας στο εικονίδιο με το λογότυπου του Facebook, δημιουργείται μία απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ) διαβιβάζονται απευθείας στο διακομιστή του Facebook. Τα δεδομένα σας συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook. Το Facebook δύναται να συσχετίσει τα δεδομένα αυτά με το προφίλ σας στο Facebook για διαφημιστικούς λόγους σύμφωνα με την πολιτική δεδομένων που ακολουθεί και που μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy/. Η παρακολούθηση μετατροπών επιτρέπει στο Facebook και στους συνεργάστες τους να προβάλλει διαφημίσεις εντός και εκτός Facebook. Επίσης, ένα cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας για τους παραπάνω σκοπούς. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι άτομα άνω των 13 ετών για να έχουν το δικαίωμα αποδοχής. Για να ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας, κάντε κλίκ εδώ: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Instagram: οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα. Οι λειτουργίες αυτές παρέχονται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με το προφίλ σας στο Instagram κλικάροντας στο εικονίδιο Instagram. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την εν λόγω επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τον λογαριασμό χρήστη σας. Ως πάροχοι της ιστοσελίδας, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιες πληροφορίες συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από το Instagram. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική απορρήτου του Instagram, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google Maps: η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps για την πρόσβαση σε διαδραστικούς χάρτες και το σχεδιασμό διαδρομών. Η υπηρεσία πλοήγησης Google Maps παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps, πληροφορίες σχετικές με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και της διεύθυνσης (σημείο αφετηρίας) που καταχωρείτε κατά το σχεδιασμό διαδρομών, ενδέχεται να διαβιβαστούν στην Google. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο των χαρτών μεταδίδεται από την Google απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε το εύρος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί η Google. Κατά συνέπεια δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για αυτό. Εάν δεν επιθυμείτε η Google να συλλέγει, να επεξεργάζεται ή να χρησιμοποιεί μέσω της ιστοσελίδας μας, δεδομένα που σας αφορούν, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα μπορεί να εμφανίζει διαδραστικά στοιχεία όπως οι χάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον σκοπό και το εύρος της συλλογής, της επεξεργασίας και της μελλοντικής χρήσης των δεδομένων σας από την Google, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου της Google (policies.google.com/privacy).

4.7. WhatsApp
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας και της διαχείρισης των εμπορικών συναλλαγών μας, ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας και εντός της επιχείρησής μας, μέσω WhatsApp διαβιβάζοντας και ανταλλάσσοντας δεδομένα όπως φωτογραφίες. Στην περίπτωση αυτή, ανατρέχουμε στους όρους χρήσης του WhatsApp, που διατίθενται στη διεύθυνση whatsapp.com/legal, καθώς και στην πολιτική απορρήτου που διατίθεται στη διεύθυνση whatsapp.com/legal politique de confidentialité.

4.8. Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας, την άνεση πλοήγησης και την αποτελεσματική παροχή πληροφοριών γύρω από τις υπηρεσίες μας, ο πάροχος της ιστοσελίδας συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πληροφορίες που μας διαβιβάζει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σύστημα, τη διεύθυνση URL αναφοράς, τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας καθώς και την ημερομηνία/ώρα πρόσβασης.

Τα στοιχεία αυτά δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση των προσώπων και δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα. Διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε εκ των υστέρων τα δεδομένα αυτά, εάν έχουν επισημανθεί τυχόν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

4.9. Ασφάλεια
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί την αποτελεσματική λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένη, παράνομη ή αθέμιτη, πρόσβαση, επεξεργασία, απώλεια, χρήση και διαχείριση.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Παρά ταύτα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσβασης και χρήσης των στοιχείων που παρέχετε μέσω του διαδικτύου, από τρίτα μέρη.

Δεν ευθυνόμαστε κατά κανένα τρόπο για την κοινολόγηση πληροφοριών λόγω σφαλμάτων κατά τη διαβίβαση δεδομένων που δεν προκλήθηκαν από εμάς, και/ή για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων (πχ. επιθέσεις κακόβουλων λογισμικών σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνα, υποκλοπές φαξ).

4.10. Ενημερωτικό δελτίο
Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο μας. Με αυτό τον τρόπο, θα λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις για όλα τα νέα μας και πληροφορίες σχετικά με την προσφορά του Ινστιτούτου μας. Θα πρέπει να δηλώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail που έχετε εισάγει ή ότι ο κάτοχός της επιτρέπεται να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε e-mail στη διεύθυνση e-mail που έχετε εισάγει, στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης εγγραφής. Η εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση του σχετικού e-mail.

Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής σας. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνεται για λόγους ασφαλείας και στην περίπτωση κατάχρησης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από τρίτους και εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μας εν αγνοία σας. Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε άλλα δεδομένα για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας. Τα εν λόγω δεδομένο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο μας.

Για την προστασία των δεδομένων σας κατά την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA που παρέχεται από τη Google Inc. Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει τη διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA. Αυτή η συλλογή δεδομένων υπόκειται στους κανονισμούς Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google Inc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google Inc, επισκεφτείτε το google.de/intl/de/privacy ou google.com/intl/de/policies/privacy/

4.11. Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως υποκείμενο των δεδομένων, διαθέτετε τα παρακάτω νόμιμα δικαιώματα και ένδικα μέσα:

• Δικαίωμα ενημέρωσης:
Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε με ακρίβεια και σαφήνεια, εάν και ποια προσωπικά δεδομένα σας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για τη δική σας προστασία – και για την αποφυγή της διαρροής προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτους – μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων, καθώς και – αναλόγως του σκοπού της επεξεργασίας – τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, ή ακόμη να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:
Δικαιούστε να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση.

• Δικαίωμα εναντίωσης:
Ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα σταματήσει, εκτός και αν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, με ισχύ για το μέλλον.

4.12 Ένδικα μέσα
Αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠ∆, του παρόντος κανονισμού και των λοιπών κανονισμών που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ελληνική Επικράτεια, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) που θεσπίστηκε με το Νόμο 2472/1997 (ΦΕΚ Α-50). Η ΑΠΔΠΧ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή (άρθρο 9Α του Συντάγματος) η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των καταγγελιών που σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, απορρήτου, διόρθωσης ή διαγραφής.

4.13. Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό κάθε παραβίασης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σας ενημερώνουμε προσωπικά ή αναφέρουμε το συμβάν στην αρμόδια εποπτική αρχή χωρίς καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.14. Στοιχεία επικοινωνίας – Υπεύθυνος επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 37 του ΓΚΠΔ, ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση, με τον ακόλουθο αρμόδιο οργανισμό:

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος / Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
Μορφωτικός Σύμβουλος και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: Nicolas Eybalin

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Σίνα 31
10680 Αθήνα
Ελλάδα
[email protected]
+30 210 339 8600

Υπεύθυνος Περιεχομένου και ΥΠΔ:
Nicolas Eybalin, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

5. Σχόλια χρηστών και εποπτεία ιστοσελίδας
Η δυνατότητα σχολιασμού δεν παρέχεται στο σύνολο του διαθέσιμου και προσβάσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα σχόλια δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο εποπτείας. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μη δημοσιεύει, να εποπτεύει, να δημοσιεύει ή να απομακρύνει σχόλια, αυτοδικαίως και χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση.

6. Αποποίηση ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το SCAC – IFG δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες και έμμεσες, προβλέψιμες και απρόβλεπτες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, απώλειας υλικών καθώς και δαπάνες επισκευής, ανάκτησης ή αναπαραγωγής προκύψουν από τη χρήση και/ή την αδυναμία χρήσης υπηρεσιών ή περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι ακριβές. Παρά ταύτα, ακούσια σφάλματα ενδέχεται να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης