Σπουδές στη Γαλλία

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία

Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Σύντομα: έναρξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας 2022-2023 που χορηγούνται από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για σπουδές Master 2 στη Γαλλία.

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών, πρέπει:

1. Να κατέχετε πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) που αποκτήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τις εν λόγω υποτροφίες ή κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Εάν στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής για τον βαθμό του πτυχίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

2. Είτε να είστε επί πτυχίω, ήτοι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος των πτυχιακών σας σπουδών σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό από το πανεπιστήμιο που να επιβεβαιώνει ότι έχετε επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και ότι έχετε εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο τελικός βαθμός, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 7,00, με δύο δεκαδικά ψηφία.

3. Να έχετε γίνει αποδεκτοί ή να έχετε ήδη υποβάλει αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε ένα ή περισσότερα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εγγραφής.

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών, θα πρέπει να προετοιμάσετε την αίτησή σας από τώρα και να προβλέψετε χρόνο για να συγκεντρώσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων.

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στους ιστότοπους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του IKY (iky.gr), κατόπιν επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

IKY

—-

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:

  • από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: bo[email protected]

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) στη Γαλλία

Κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση Υποψηφιοτήτων για τις Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022, το πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε νέες/νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Πρόκειται για υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας, ξεκινώντας από έναν (1) μήνα έως τέσσερις (4) μήνες, οι οποίες προορίζονται για νέες/νέους ερευνητές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, είναι κάτοχοι ενός Doctorat και επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο ή μια ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο το οποίο να συνεργάζεται/ να υπάγεται στο Πανεπιστήμιό τους ή σε ένα ερευνητικό οργανισμό στη Γαλλία.

Θέστε υποψηφιότητα – Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) είναι ανοιχτή έως τις 30 Μαΐου 2022, στις 23.00 ώρα Ελλάδος.

Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1.700 € σε νέους ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 2.050€ για έμπειρους ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται μέσω του γαλλικού οργανισμού Campus France.

Πρόγραμμα υποτροφιών «France Excellence Europa»

Στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας στην Ε.Ε (1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2022), το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανέπτυξε το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France : 15 Μαρτίου 2022

Διαβάστε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης