Πρόγραμμα Ελληνογαλλικής συνεργασίας – Hubert Curien 2023

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien (PHC) με χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων, διάρκειας δύο ετών, με έναρξη το έτος 2023.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ενιαίας ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί από τις ερευνητικές ομάδες (ελληνική και γαλλική). Η αίτηση, υποβάλλεται για την ελληνική ομάδα στο Ι.Κ.Υ., για τη Γαλλική ομάδα στο IFG, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου, κ.ο.κ.

Προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη είναι απαραίτητο να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του οικείου Φορέα (Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου κτλ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση υποψηφιότητας δεν εξετάζεται.

Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν τα εξής (Κεφάλαιο 3-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ):

– Αίτηση υποψηφιότητας, με συμπλήρωση όλων των πεδίων αυτής και τα προβλεπόμενα στην οικεία πρόσκληση επισυναπτόμενα (το υπόδειγμα παρατίθεται κάτωθι).
– Πίνακας ανάλυσης χρηματοδότησης (το υπόδειγμα παρατίθεται κάτωθι)

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Πίνακας Ανάλυσης Χρηματοδότησης
Αίτηση Hubert Curien 2023

Οι αιτήσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και των γαλλικών ερευνητικών ομάδων στο IFG.
📅 Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 29/05/2023 και λήγει στις 13/07/2023 και ώρα Ελλάδος 23:59.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:
– από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: [email protected]
– από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: [email protected]

IKY

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης