Επικείμενη προκήρυξη Υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2

Σύντομα: έναρξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας 2022-2023 που χορηγούνται από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για σπουδές Master 2 στη Γαλλία.

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών, πρέπει:

1. Να κατέχετε πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) που αποκτήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τις εν λόγω υποτροφίες ή κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Εάν στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής για τον βαθμό του πτυχίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

2. Είτε να είστε επί πτυχίω, ήτοι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος των πτυχιακών σας σπουδών σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό από το πανεπιστήμιο που να επιβεβαιώνει ότι έχετε επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και ότι έχετε εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο τελικός βαθμός, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 7,00, με δύο δεκαδικά ψηφία.

3. Να έχετε γίνει αποδεκτοί ή να έχετε ήδη υποβάλει αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε ένα ή περισσότερα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εγγραφής.

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών, θα πρέπει να προετοιμάσετε την αίτησή σας από τώρα και να προβλέψετε χρόνο για να συγκεντρώσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων.

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στους ιστότοπους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του IKY (iky.gr), κατόπιν επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

IKY

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης